Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website Outdoor Design, die een merknaam is van Tanja Brandt Binnenhuisarchitect met BTW nummer BE0830.345.734 en maatschappelijke zetel Gavermolenstraat 80, 9111 te Belsele België (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop www.outdoordesign.be of per mail een bestelling aan [email protected] wordt geplaatst. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
 Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.
Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website worden opgenomen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.

 1. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.outdoordesign.be .
Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.
De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of annuleren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en na bevestiging per mail van de verkoper van de geplaatste bestelling.

 1. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Betaling kan via overschrijving voorafgaande aan de levering of op moment van levering aan de chauffeur met bancontact (mits meerprijs).

 1. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail of indien wordt gekozen voor betaling aan de chauffeur, ontvangt men een mail met bevestiging van de bestelling.

 1. Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in België en Nederland. Levering is gratis voor België, tenzij anders meegedeeld op de site of per mail aan de koper. Voor de levering naar Nederland geldt een meerprijs, zoals vermeld op de website. De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres tijdens de bestelling op de website. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn na ontvangst van de betaling.
De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder of door toedoen van de leverancier. De verkoper neemt contact op met de klant over de gewenste leverdag. De verkoper bevestigt daarna deze datum per mail voor een eerste keer. Daags voor levering deelt de verkoper het uur van de levering mede per mail. De klant dient twee uur voor en twee uur na dit geplande uur aanwezig te zijn en wordt daarvan op de hoogte gesteld in deze tweede bevestigingsmail. De klant stemt middels het accepteren van deze algemene voorwaarden in met het feit, dat de klant binnen dit per mail doorgegeven tijdslot op het aangegeven adres aanwezig zal zijn om de levering in ontvangst te nemen. Indien de klant niet aanwezig is, wordt de zending een tweede maal aangeboden, maar dan geheel op kosten van de klant, zijnde 89€ ex BTW. Outdoor Design kan niet verplicht worden de kosten van de tweede zending voor haar rekening te nemen.

 1. Retour

Art. 46 Wet Marktpraktijken: ‘De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed’.
Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggezonden. Eerst dient de klant de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van de retourzending. De verkoper deelt dan het adres mede waarnaar de zending verzonden kan worden. Daarna deelt de klant mede wanneer de zending wordt verzonden. De retourzending is geheel op kosten van de klant. De klant dient de retourzending ook volledig zelf te organiseren. Het artikel dient teruggestuurd te worden in de originele ongeopende, onbeschadigde verpakking. Het artikel mag niet geopend, gebruikt of beschadigd zijn. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele ongeopende verpakking bevindt.
Outdoor Design heeft het recht de retourzending te weigeren, indien niet wordt voldaan aan de hierboven omschreven voorwaarden van retourzending. Outdoor Design kan voor de klant, indien de klant dit vraagt, een offerte maken om de retourzending te laten gebeuren door Outdoor Design.

 1. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Outdoor Design, Gavermolenstraat 80, 9111 te Belsele, België. Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de verkoper binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien blijkt dat de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6, behalve dat de verkoper de kosten van verzending zal betalen, indien blijkt dat het gebrek of probleem niet door toedoen van de klant is gebeurd. De kosten van verzending vanuit België vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.
De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.
De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 1. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant door het aanvinken van het vakje voor het aanvaarden van de algemene voorwaarden geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website. Het is technisch onmogelijk om een bestelling te plaatsen zonder de algemene voorwaarden te aanvaarden.

 1. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien. De klant kan geen schadevergoeding eisen bij dit soort fouten of vergissingen. De verkoper heeft de site met de grootste zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vergissing aangaande de prijs of de beschrijving van de producten of enige andere informatie die staat vermeld op de site. De koper zal bij een bestelling waarin een verkeerde prijs of informatie wordt geclaimd door de koper, schriftelijk laten weten dat dit een fout is en de bestelling derhalve annuleren. De klant kan geen schadevergoeding eisen bij dit soort fouten of vergissingen. De klant zal wel worden terugbetaald voor het bedrag van de geplaatste bestelling indien een product niet aan een bepaalde prijs kan worden geleverd.

 1. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met [email protected]

 1. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Dendermonde en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

 1. Cookies

www.outdoordesign.be maakt geen gebruik van cookies.

X